БЕЛОРУССКАЯ ПАРТИЯ ЛЕВЫХ «СПРАВЕДЛИВЫЙ МИР» ПОЗДРАВЛЯЕТ СО 100-ЛЕТИЕМ БЕЛОРУССКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые товарищи!
100 лет назад благодаря активной и принципиальной позиции белорусских коммунистов белорусский народ впервые за свою многовековую историю обрёл реальную государственность.
30 декабря 1918 г. I съезд Коммунистической партии (большевиков) Беларуси провозгласил образование Белорусской Советской Республики, а 1 января 1919 г. был обнародован Манифест Временного рабоче-крестьянского правительства, которым трудящиеся провозглашались хозяевами свободной и независимой Социалистической Советской Республики Беларуси. 31 января 1919 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет признал независимость Беларуси и 3 февраля I Всебелорусский съезд Советов рабочих, солдатских и красноармейских депутатов утвердил Конституцию ССРБ, которая закрепляла основные принципы государственного и общественного строя республики.
Трудным и тернистым был путь становления и развития белорусского государства. Но оно состоялось и утвердилось в мировом сообществе, как равное среди равных. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что Белорусская ССР стала одним из учредителей Союза Советских Социалистических Республик и Организации Объединенных Наций.
В канун юбилея правомерно вспомнить людей, которые олицетворяют славную историю белорусского государства. Среди них Дмитрий Жилунович, Александр Червяков, Всеволод Игнатовский, Бронислав Тарашкевич, Янка Купала, Якуб Колас, Сергей Притыцкий, Кирилл Мазуров, Петр Машеров, Максим Танк, Владимир Мулявин, Михаил Высоцкий, Михаил Савицкий и многие-многие другие.
Белорусская партия левых «Справедливый мир» поздравляет соотечественников со столетним юбилеем возникновения белорусского государства и выражает уверенность в том, что нам хватит мудрости и сил для преодоления существующих проблем. Республика Беларусь обязательно станет динамично развивающимся государством, основанным на принципах народовластия, социальной справедливости, равенства, солидарности и свободы.
____________________________________________________________

Паважаныя таварышы!

100 гадоў таму дзякуючы актыўнай і прынцыповай пазіцыі беларускіх камуністаў беларускі народ упершыню за сваю шматвяковую гісторыю здабыў рэальную дзяржаўнасць.

30 снежня 1918 г. I з’езд Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі абвясціў утварэнне Беларускай Савецкай Рэспублікі, 1 студзеня 1919 годзе быў апублікаваны Маніфест Часовага рабоча-сялянскага ўрада, якім працоўныя абвяшчаліся гаспадарамі свабоднай і незалежнай Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі. 31 студзеня 1919 г. Усерасійскі цэнтральны выканаўчы камітэт прызнаў незалежнасць Беларусі і 3 лютага I Усебеларускі з’езд Саветаў рабочых, салдацкіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў зацвердзіў Канстытуцыю ССРБ, якая замацавала асноўныя прынцыпы дзяржаўнага і грамадскага функцыянавання рэспублікі.

Цяжкім і цярністым быў шлях станаўлення і развіцця беларускай дзяржавы. Як роўная сярод роўных. Пра гэта красамоўна сведчыць той факт, што Беларуская ССР стала адной з заснавальніц Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і Арганізацыі аб’яднаных нацый.

Напярэдадні юбілею правамерна ўзгадаць людзей, якія ўвасабляюць слаўную гісторыю беларускай дзяржавы. Сярод іх Зміцер Жылуновіч, Аляксандр Чарвякоў, Усевалад Ігнатоўскі, Браніслаў Тарашкевіч, Янка Купала, Якуб Колас, Сяргей Прытыцкі, Кірыл Мазураў, Пётр Машэраў, Максім Танк, Уладзімір Мулявін, Міхаіл Высоцкі, Міхаіл Савіцкі і многія іншыя.

Беларуская партыя левых «Справядлівы свет» віншуе суайчыннікаў са стагоднім юбілеем узнікнення беларускай дзяржавы і выказвае ўпэўненасць у тым, што нам хопіць мудрасці і сілаў для пераадолення існуючых праблем. Рэспубліка Беларусь абавязкова стане дынамічна развіваючайся дзяржавай, грунтуючайся на прынцыпах народаўладдзя, сацыяльнай справядлівасці, роўнасці, салідарнасці і свабоды.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *